tutorial sa : mp

In jos

tutorial sa : mp

Mesaj Scris de Virus la data de Dum Ian 16, 2011 4:33 pm

San Andreas Multi Player scurtat mămăligă este San Andreas online, astfel încât ai putea juca cu alte persoane si chill out.
Chat: the chat is at the left and its pretty big. Chat: chat-ul este la stânga şi ei destul de mare.
Controls: like the normal SA Controale: cum ar fi normal SA
Servers: there are plenty server and it has it own style. Servere: există o mulţime de server şi ea are propriul stil.
-RPG's (like in RL no kill etc. and you can buy bussines,houses,cars) RPG-e (ca şi în RL nu ucide, etc şi puteţi cumpăra afaceri, case, masini)
-Stunt server: own made ramps some servers are 1337. Stunt-server: facut rampele proprii unele servere sunt 1337.
-DM/TDM: these servers are for killing,killing and more killing! -DM/TDM: Aceste servere sunt pentru uciderea, sacrificarea şi uciderea mai mult!
-Freeroam: do what you want you got everything Stunt/DM -Freeroam: face ce vrei tu ai tot ce Stunt / dm

and there are more,but these are the important ones şi acolo sunt mai multe, dar acestea sunt cele mai importante

Playing samp Redarea mămăligă
ok if you want to play samp you need the following things: OK dacă doriţi să joace mămăligă aveţi nevoie de următoarele lucruri:
-san andreas ( Bought legal XD ) Andreas-san (cumpărat juridice XD)
-a computer -Un calculator
-you must be pro etc. -Trebuie să fie pro, etc

ok first of all you already have installed san andreas ok în primul rând ai deja instalat San Andreas
after that get: [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] după care ajunge: [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

thats the client to play samp. thats de client pentru a juca mămăligă.


ok now install that. ok acum că instalaţi.
after that double click samp and it should open a screen după această mămăligă dublu click şi ar trebui să deschidă un ecran
GREAT YOU HAVE INSTALLED SAMP !! MAREA aţi instalat SAMP! ;D ; D

ok now you have installed samp and want to play it ;o ok acum aţi instalat mămăligă şi doriţi să-l joace; o
there are 3 tabs on the bottom click internet if you want to play internet servers or official for official samp servers.and then connect , and then you are done and you can play. Există 3 tab-uri, pe internet, faceţi clic pe partea de jos dacă doriţi să joace serverele de internet sau oficiale pentru mămăligă oficiale servers.and apoi conectaţi, şi apoi aţi terminat şi puteţi juca.
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]


Making own server. Efectuarea propriul server.
Ok after a while youget bored ( or not ) on some servers. Ok, după o youget plictisit în timp ce (sau nu) pe unele servere. And then you might decide to make your own. Şi apoi s-ar putea decide să faceţi propriile dvs..
ah ok here is a guide to make a server ah ok aici este un ghid pentru a face un server

Downloads/Requirements Download / Cerinţe
-Serverfiles ( can be downloaded) i will use The godfather because its a popular rpg server. -Serverfiles (poate fi descărcat) i se va utiliza pentru că naşul său un popular RPG server.
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
-SAMP ( you already have it , right ? ) -SAMP (deja ai avea, nu?)
-Samp server files : [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] SAMP-server de fişiere: [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
For Linux: [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] Pentru Linux: [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
-Brains < This is a must have. -Brainuri
ok this is just a default setup i could make it a PRO server. OK, aceasta este doar o configurare implicit i-ar putea face un server PRO. but then its too complicated for some people. dar apoi sa prea complicat pentru unii oameni.

Step 1 Pasul 1
Download samp server files and extract it wherever you want. Descărca fişiere server de mămăligă şi supliment it oriunde doriţi. ( just use san andreas map ) (Chiar folos San Andreas hartă)
i will explain some things i se va explica unele lucruri
-Gamemode: some game modes are putted here ( mostly default gm's) -Gamemode: unele moduri de joc sunt pus aici (mai ales implicit GM's)
- Filterscripts: some scripts - Filterscripts: unele script-uri
-server.cfg : your server config. -Server.cfg: configurare server.
-pawno : Compiler for your script. -Pawno: Compilator pentru script-ului.

ok now download serverfiles and put it in the samp server files folder ok descarca acum serverfiles şi pune-l în fişierele server mămăligă dosar
put gf.pwn in gamemodes pune în gf.pwn gamemodes
' place in pawno includes folder' put the files in this map into pawno "Loc în pawno include folderul" pune fişierele din această hartă în pawno

server.cfg : server.cfg:
open up with notepad deschide cu notepad

Quote: Citat:

* echo - This is what the server.exe echo's when executing server.cfg, there is no need to change this at all as you'll be the only one who sees the rcon. ECHO - Aceasta este ceea ce server.exe ecou atunci când executare server.cfg, nu este nevoie pentru a schimba acest lucru la toate ca vei fi singurul care vede rcon. By default this says Executing Server Config... În mod implicit acest lucru, spune Executare Server Config ...
* lanmode - Turning lanmode on will result in the server using more bandwidth, this mode makes the server a lot more accurate though. lanmode - lanmode Pornirea va duce la server folosind banda mai mare, acest mod face un server mult mai precise, totuşi. You can turn lanmode on by changing the value to 1 and you can turn it off by changing the value to 0 . Puteţi activa pe lanmode prin modificarea valorii la 1 şi îl puteţi dezactiva prin modificarea valorii la 0. By default this is set to 0 În mod implicit este setat la 0
* maxplayers - This is the maximum amount of players your server can hold, by changing the number you can raise how many players enter the server. maxplayers - Aceasta este suma maximă de jucători server-ul dvs. poate deţine, prin schimbarea numărului puteţi ridica cât de mulţi jucători intră pe server. The maximum is 100 and the minimum is 0 . Maximă este de 100 iar cea minimă este 0. By default this is set to 32 . În mod implicit este setat la 32.
* announce - Toggle server to be announced to SA-MP masterserver list. anunta - server Toggle pentru a fi anunţat la MP masterserver lista-SA. Set value to 1 for enable announcing or to 0 for disable. Stabiliţi o valoare la 1 pentru a permite sau de a anunţa 0 pentru nu fi de acord.
* anticheat - Disble or enable the anticheat on the server. anticheat - Disble sau permite anticheat pe server. Set value to 1 for enable the anticheat or to 0 for disable. Stabiliţi o valoare la 1 pentru a permite anticheat sau la 0 pentru nu fi de acord.
* bind - The local IP address the server will listen for connections on. obligati - locale adresa IP serverul va asculta pentru conexiuni pe. If your server has more than one IP address, this command is useful if you want to run multiple SA:MP servers and have individual addresses for each one. Daca serverul tau are mai mult de o adresa IP, această comandă este utilă dacă doriţi să rulaţi mai multe SA: MP şi servere au adrese individuale pentru fiecare dintre ele. By default, the server listens on ALL available addresses. În mod implicit, serverul ascultă pe disponibile se adreseaza tuturor.
* port - The port in which the server will use to communicate can be specified here, you will need to forward your ports in order to run the server. Port - portul în care serverul va utiliza pentru a comunica poate fi specificat aici, va trebui să prezinte în porturile pentru a rula pe server. By default this is set to 7777 . În mod implicit este setat la 7777.
* hostname - This is the name that will display in the server browser for other users to see. hostname - Acesta este numele care va apărea în browser-ul server pentru alţi utilizatori pentru a vedea. By default this is set to Unnamed Server . În mod implicit este setat la Nedenumit Server.
* gamemode(n) (N) (t) - It's possible to set the gamemode that plays, how many times it plays and when it plays by editing the values here. gamemode (n) (N) (t) - Este posibil pentru a seta gamemode care joacă, de câte ori îl joacă şi atunci când joacă prin editarea valorilor aici. To use this correctly you must understand how it works, (n) is the gamemode number, (N) is the gamemode name*, and (t) is the times played before switching onto the next mode. Pentru a utiliza acest mod corect, trebuie să înţelegem cum funcţionează, (n) este numărul gamemode, (N) este * gamemode numele, şi (t) este jucat de ori înainte de a trece pe modul următor. By default this area will look like this: În mod implicit acest domeniu va arata astfel:
o gamemode0 lvdm 1 gamemode0 lvdm 1
o gamemode1 rivershell 1 gamemode1 rivershell 1
o gamemode2 area51 1 gamemode2 area51 1
o gamemode4 sftdm 1 gamemode4 sftdm 1
* weburl - This is the website people can visit to gain more information about the server, a web url is not needed. weburl - Acesta este site-ul oamenii pot vizita pentru a obţine mai multe informaţii despre server, un url de web nu este necesară. By default this is set to [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] . În mod implicit este setat la [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] .
* rcon_password - This is the password used to administrate the server and use the rcon, you must make sure you change this to something hard to crack so that others cannot take control of your server. rcon_password - Aceasta este parola utilizate pentru a administra server şi de a folosi RCON, trebuie să vă asiguraţi-vă că această schimbare la ceva greu de trecut, astfel ca altii nu pot prelua controlul asupra serverului. By default this is set to changeme . În mod implicit este setat la changeme.
* filterscripts (N) - filterscripts are scripts that run in the background of your gamemode, they are there to add extras to the server without editing the gamemode. filterscripts (N) - filterscripts sunt script-uri care rulează în fundal de gamemode dumneavoastră, acestea sunt acolo pentru a adăuga extra la server, fără de editare gamemode. It's very useful if you want to carry a specific property to more than one gamemode. Este foarte util dacă doriţi să efectueze o proprietate specifică mai mult de un gamemode. To use this you must create a new folder in your server folder named filterscripts and place your filterscripts in there. Pentru a utiliza această trebuie să creaţi un nou folder în folderul server numit filterscripts şi locul în filterscripts acolo. (N) symbolizes the filterscript name*. (N) simbolizează numele filterscript *. By default this option is not here. Implicit, această opţiune nu este aici. If you have multiple filterscripts you want to load, put them all in a row separated by "space", eg filterscripts script1 script2 Dacă aveţi mai multe filterscripts doriţi să încărcaţi, puneţi-le pe toate într-un rând separate prin "spaţiu", de exemplu, filterscripts script1 script2
* plugins (N) - The plugins directive allows you to specify plugins wich are designed to enhance gamemodes and filterscripts. plugin-uri (N) - plugin-uri directivă vă permite să specificaţi plugin-uri care sunt concepute pentru a spori gamemodes şi filterscripts. (N) symbolizes the plugins name. (N) simbolizează numele de plugin-uri. If you have multiple plugins you want to load, put them all in a row separated by "space", eg plugins script1 script2 . Dacă aveţi mai multe plugin-uri pe care doriţi să încărcaţi, puneţi-le pe toate într-un rând separate prin "spaţiu", de exemplu, plugin-uri script1 script2.
o You may find more information about the SDK for plugin development in the forum's main topic password (p) - Locking your server is another option that is available for the root server administrator, you can use this to lock unwanted visitors from the server. Puteţi găsi mai multe informaţii despre SDK pentru dezvoltarea plug-in în forumul principal parola subiect (p) - Blocarea server-ul dvs. este o altă opţiune care este disponibil pentru administratorul de server rădăcină, puteţi folosi acest pentru a bloca vizitatori nedorite de pe server. (p) symbolizes the password that will be used. (P) simbolizează parola pe care va fi folosit. By default your server will not have a lock. În mod implicit server-ul dvs. nu va avea un sistem de blocare.
* mapname - Usual this is "San Andreas", but you can change it to anything you want. mapname - uzuale acest lucru este "San Andreas", dar il poti schimba in orice vrei. To change the mapname of the server, add the following line at the end of the server.cfg: mapname [name] Pentru a schimba mapname a serverului, adăugaţi următoarea linie la sfârşitul server.cfg:] mapname [numele

Replace [name] to anything you want, eg My-stunt-map Înlocuiţi [name] in orice vrei, de exemplu, My-cascador-map
*The gamemode/filterscript name is the gamemodes/filterscripts compiled name in your gamemodes/filterscripts folder, all must match exactly except you must leave the .amx extension off * Gamemode / numele filterscript este gamemodes / filterscripts compilate în numele dumneavoastră gamemodes / filterscripts pliant, toate trebuie să se potrivească exact cu excepţia trebuie să plece de pe AMX. Prelungire
edit gf and compile and then put it in gamemodes. GF modifică şi compilează şi apoi puse în gamemodes.
then double click samp-server.exe apoi faceţi dublu-clic pe mămăligă server.exe
you're server is now online esti server este online acum

ok now portforward.com portforward : 7777 ok acum portforward.com PortForward: 7777
then [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] apoi [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
and then put your ip or this :127.0.0.1:7777 şi apoi pune IP-ul sau acest lucru: 127.0.0.1:7777
and there youre server! şi acolo esti pe server!

gf map : [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] Harta GF: [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
------------------------------ ------------------------------
Scripting Scripting
comes later vine mai târziu

Downloads Descărcări
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] map editor for putting items in your map pretty usefull [Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link] editor de hărţi pentru a pune elemente din harta dvs. destul de util[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
avatar
Virus
Administrator
Administrator


http://pwg-cs.forumer.ro

Sus In jos

Sus

- Subiecte similare

 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum